Regulamin

Regulamin

Dla osób rezerwujących obiekty w firmie:
Alpaka Apartments z siedzibą w Zakopanem przy ul. Jaszczurówka 21A
NIP: 9691227916

 

 

§1
PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie apartamentu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w apartamencie. Dokonując rezerwacji Gość akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających w apartamencie.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w biurze Alpaka Apartments znajdującym się w Zakopanem przy ulicy Jaszczurówka 21A , a także na stronie www.alpaka-apartments.pl.

 

 

§2
DOBA HOTELOWA

 1. Każdy z apartamentów wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując apartament, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu apartamentu, pracownikowi biura Alpaka Apartments, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłoszenie nie jest wiążące. Alpaka Apartments uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych miejsc.
 3. Pozostanie w apartamencie, pozostawienie rzeczy lub niezwrócenie kluczy do godziny 11.00 w dniu wyjazdu jest traktowane jako przedłużenie pobytu co za tym idzie konieczna jest dopłata zgodnie z cennikiem za dany dzień.
 4. Alpaka Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w apartamencie w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

 

§3
REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Przekazanie kluczy do apartamentu następuje w zależności od wynajętego obiektu.
 2. Najmujący apartament Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi biura przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie, pracownik biura ma obowiązek odmówić wydania klucza do apartamentu.
 3. Gościom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie zostaną wydane klucze do apartamentu.
 4. W karcie meldunkowej pracownik biura wpisuje  imię i nazwisko Gościa, adres zameldowania, numer PESEL oraz serię i numer dokumentu tożsamości. Gość składa własnoręczny podpis pod wpisanymi danym, potwierdzając jednocześnie ich prawdziwość.
 5. Dokonanie rezerwacji, dokonanie opłaty, a także rozpoczęcie pobytu w apartamencie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów  Regulaminu przez Gościa.
 6. Osoby niezameldowane i nie zgłoszone do rezerwacji nie mogą przebywać w obiektach chyba że taką zgodę na piśmie wyrazi pracownik Alpaka Apartments.
 7. Alpaka Apartments może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu Alpaka Apartments lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Alpaka Apartments lub innych osobach przebywających w apartamentach.
 8. Alpaka Apartments zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu kaucji gotówkowej w wysokości 500 PLN lub dokonania preautoryzacji karty kredytowej. 
 9. W okresie Sylwestrowym Alpaka Apartments zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu kaucji gotówkowej w wysokości do 1000 PLN lub dokonania preautoryzacji karty kredytowej.
 10. W przypadku nieodwołania rezerwacji apartamentu na 14 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej lub w przypadku niedotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do apartamentu, zaliczka lub pełna płatność za pobyt nie zostaje zwrócona.
 11. W przypadku braku kontaktu z Gościem, Alpaka Apartments ma prawo do anulacji nieopłaconej rezerwacji po godzinie 14:00 w dniu przyjazdu. 
 12. Rezerwację standardową można bezpłatnie anulować do 14 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej. Anulacje dokonane po tym terminie będą obciążone opłatą w wysokości pełnej rezerwacji.
 13. W przypadku anulacji wcześniej opłaconych rezerwacji standardowych (karta kredytowa, przelew zwykły lub blik) do 14 dni przed rozpoczęciem pierwszej doby hotelowej, pobrana kwota zostanie zwrócona klientowi do 7 dni roboczych po jej odwołaniu.
 14. W przypadku odwołania bądź zmiany rezerwacji bezzwrotnej wniesiona opłata nie zostanie zwrócona.
 15. Jeżeli w trakcie trwania pobytu Gość dokona skrócenia bądź anulowania rezerwacji to nie ma możliwości ubiegania się o zwrot kosztów za niewykorzystany okres.
 16. Gość uprawniony jest do zmiany terminu rezerwacji oraz apartamentu najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu pobytu pod warunkiem dysponowania przez Alpaka Apartments wolnymi terminami i apartamentami.
 17. Rezerwacji można dokonać on-line, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
  a) rezerwacja on-line następuje poprzez wybranie przez Gościa apartamentu oraz wypełnienie formularza rezerwacyjnego. Zaakceptowanie warunków rezerwacji powoduje przesłanie na adres poczty elektronicznej Gościa wiadomości z potwierdzeniem dokonania rezerwacji. Przesłanie wiadomość oznacza, że rezerwacja została wprowadzona do bazy danych;
  b) rezerwacja za pośrednictwem poczty elektronicznej następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@alpaka-apartments.pl lub za pomocą formularza dostępnego na stronie alpaka-apartments.pl w zakładce 'kontakt'. Po sprawdzeniu przez pracownika biura dostępności wybranego apartamentu Gość zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o możliwości dokonania rezerwacji. Odpowiedź na przesłaną wiadomość spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych;
  c) rezerwacji telefonicznej można dokonać dzwoniąc do biura Alpaka Apartments pod nr tel. +48577586888. Po sprawdzeniu przez pracownika biura dostępności miejsc w apartamentach Gość zostanie poinformowany o możliwej rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji Gość otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w przypadku oferty LAST MINUTE za pośrednictwem wiadomości SMS bądź ustnie przez telefon. Przesłana wiadomość lub przekazana informacja spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych.

 

 

§4
ZMIANA APARTAMENTU I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W wyjątkowych sytuacjach takich jak awaria w budynku, w którym znajduje się apartament lub w samym apartamencie, Alpaka Apartments zastrzega sobie prawo do zamiany apartamentu na taki sam lub na apartament o wyższym standardzie za tę samą cenę, znajdujący się w tej samej lub innej lokalizacji, a w przypadku braku wolnych apartamentów do anulowania rezerwacji.
 2. W przypadku wystąpienia siły wyższej Alpaka Apartments uprawniony jest do odstąpienia od umowy najmu. Uprawnienie to obejmuje sytuacje, w których Alpaka Apartments bez swojej winy, nie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwa Gościom lub ich majątkowi.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy najmu w sytuacjach, o których mowa w ust. 2 powyżej, dotychczas wpłacona przez Gościa kwota pieniężna zostanie niezwłocznie zwrócona, przy czym Alpaka Apartments będzie uprawniony do potrącenia kwoty należnej za dotychczas wykorzystany pobyt w apartamencie.

   

 

§5
PŁATNOŚĆ

 1. Opłaty za rezerwacje standardowe można dokonać:
  a) gotówką w biurze Alpaka Apartments w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy;
  b) przelewem na rachunek bankowy Alpaka Apartments najpóźniej na 72 godziny przed rozpoczęciem doby hotelowej w dniu pobytu. Płatność musi zostać zaksięgowana na rachunku bankowym Alpaka Apartments do momentu rozpoczęcia pobytu.
  c) za pomocą strony First Data Polcard
  d) kartą w biurze Alpaka Apartments lub zdalnie przez system MOTO (Mail Order Telephone Order).
  e) Przy wykorzystaniu płatności BLIK na nr telefonu firmowego.
 2. Po dokonaniu rezerwacji bezzwrotnej Gość zostaje przekierowany do systemu First Data Polcard. Jeżeli Gość nie dokona płatności w ciągu 10 minut rezerwacja zostaje automatycznie anulowana. 
 3. W przypadku wysokiego obłożenia Alpaka Apartments zastrzega sobie prawo do wcześniejszego pobrania pełnej opłaty za rezerwację.
 4. W przypadku pobytów długoterminowych, rezerwacji dokonanej z wyprzedzeniem co najmniej 14-dniowym lub zarezerwowania więcej niż jednego apartamentu, Alpaka Apartments pobiera zaliczkę w wysokości 30% wartości rezerwacji. Zaliczkę należy wpłacić w terminie do 2 dni od daty dokonania rezerwacji.
 5. Na życzenie Gości Alpaka Apartments wystawia faktury VAT. Gość jest zobowiązany poinformować pracownika biura o konieczności wystawienia faktury przy dokonywaniu rezerwacji. W pozostałych przypadkach potwierdzenie zapłaty będzie stanowił paragon fiskalny.

 

 

§6
ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Po wejściu do apartmentu Gość ma obowiązek sprawdzić czy przedmioty znajdujące się na wyposażeniu nie są uszkodzone. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Gość zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o nich pracowników biura Alpaka Apartments . Niezgłoszenie uszkodzeń oznacza, że Gość przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zaistniałe zniszczenia.

 2. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się w apartamencie pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w apartamencie powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób, a także zwierząt przebywających w apartamencie.Alpaka Apartments zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej lub nie zwrócenie depozytu Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Alpaka Apartments może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Alpaka Apartments, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia apartamentu.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający apartament, ze względów bezpieczeństwa, zobowiązany jest wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany, wyłączyć urządzenia gazowe (jeżeli są takie w mieszkaniu) zamknąć okna, drzwi wejściowe na klucz oraz przechowywać klucze tak, aby nie miały do nich dostępu osoby postronne.
 6. Za zgubienie lub przetrzymanie kluczy do apartamentu Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 400 PLN i 600 PLN w przypadku domków.
 7. Za zgubienie lub przetrzymania pilota do garażu Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 PLN.
 8. Za zgubienie lub przetrzymanie routera internetowego Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 700 PLN.
 9. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz organizacji imprez. Za zorganizowanie imprezy przewidywana jest kara pieniężna w wysokości 2000 PLN.
 10. W przypadku korzystania z dodatkowo płatnych kanałów oraz serwisu VOD w apartamencie Gość zostanie obciążony opłatą w wysokości adekwatnej do wykorzystanych usług. 

 

 

§7
PRZEDMIOTY POZOSTAWIONE

 1. Za rzeczy pozostawione w apartamencie Alpaka Apartments nie odpowiada.
 2. Za każdy dzień nieodebrania zgłoszonej rzeczy pobieramy opłatę w wysokości 80 PLN / dobę.
 3. Po 6 miesiącach od pozostawienia rzeczy i braku kontaktu oraz informacji ze strony właściciela tych rzeczy, Alpaka Apartments przekazuje pozostawione rzeczy do utylizacji.
 4. Na życzenie gościa istnieje możliwość wysyłki rzeczy, za opłatą, na wskazany adres.

 

 

§8
CISZA NOCNA

 1. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 8:00 rano.
 2. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Alpaka Apartments mają obowiązek takiego zachowania, aby w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju innych osób. W przypadku nieprzestrzegania tej zasady goście mogą zostać poproszeni o opuszczenie apartamentu. Nie uprawnia to do żądania zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu.

 

 

§9
REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres reklamacje@alpaka-apartments.pl lub telefonicznie.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

 

§10
POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Alpaka Apartments akceptuje obecność zwierząt w niektórych obiektach i w wyjątkowych okolicznościach zwierzęta mogą przebywać w apartamencie po wyrażeniu zgody przez pracownika biura oraz za dodatkową opłatą.Należy jednak poinformować o tym w dniu rezerwacji obiektu. Po otrzymaniu zgody, właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowiło zagrożenia dla innych Gości i personelu, a także nie wyrządziło żadnych szkód materialnych w przedmiotach znajdujących się w apartamencie. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę w apartamencie.
 2. W obiektach jak również na balkonie oraz w garażu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Łamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w apartamencie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego apartament gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 2.000 złotych.
 3. Alpaka Apartments zastrzega sobie prawo do wejścia do apartamentu, w każdej chwili jeżeli otrzyma informację o zakłóceniach, awariach i innych sytuacjach wpływających na bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. W przypadku długoterminowych rezerwacji powyżej 10 dni zastrzegamy możliwość wejścia do apartamentu w celu sprawdzenia stanu mieszkania. 
 4. W apartamencie nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamencie grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w apartamencie otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci, w tym zapalanie świeczek.
 7. Gość ma obowiązek zwrócenia szczególnej uwagi na należytą obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych.
 8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 9. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Alpaka Apartments dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w apartamencie i korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Alpaka Apartments. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 

 

§11
DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez osobę zamawiającą usługę podczas korzystania z serwisu www.alpaka-apartments.pl jest Alpaka Apartments.
 2. Dane osobowe zamawiającego usługę przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Alpaka Apartments zawiera Polityka Prywatności.

*U nas wynajmiesz:

 

logo2